صفحه اصلي > مقالات / آموزش / سوژه های رصدی > آغاز تابستان نیمکره شمالی

آغاز تابستان نیمکره شمالی


30 خرداد 1397. نويسنده: nssri
آغاز تابستان نیمکره شمالی
در همان حالي كه زمين به دور خودش مي‌چرخد، به دور خورشيد نيز گردش مي‌كند. مدار زمين به دور خورشيد يك بيضي است كه خورشيد در يكي از كانون‌هاي آن قرار دارد. البته شكل اين بيضي بسيار نزديك به دايره است. متوسط فاصله زمين تا خورشيد 149.6 ميليون كيلومتر است كه اختر‌شناسان به آن « واحد نجومي» مي گويند و يكي از واحدهاي رايج فاصله در نجوم است. حداكثر يا حداقل فاصله زمين تا خورشيد مي تواند 2.5 ميليون كيلومتر بيشتر يا كمتر از اين مقدار باشد.
آغاز تابستان نیمکره شمالی

در حركت زمين به دور خودش(حركت وضعي) محور دوران زمين كج است يعني آنكه محور دوران زمين بر استواي زمين عمود نيست بلكه از حالت قائم به اندازه 23.5 درجه منحرف است. زمين در حركت به دور خورشيد، اين وضعيت را حفظ مي كند. براي ما كه بر روي زمين قرار داريم اينطور به نظر مي رسد كه خورشيد در يك حركت ساليانه در آسمان جابه‌جا مي شود. به مسير حرکت ظاهري خورشيد در زمينه‌ی آسمان در مدت یک سال خورشیدی دايرة البروج گفته مي‌شود. از نظر ناظر زميني به نظر مي‌رسد، خورشيد در مدت يك سال مسيري را از بين صورتهاي فلكي مختلف طي مي‌كند. در واقع حركت خورشيد در دايرة البروج ناشي از حركت ساليانه‌ی زمين به دور خورشيد است. مشابه اين پديده در حركت روزانه زمين نيز اتفاق مي افتد و به دليل حركت غرب به شرق زمين، به نظر مي رسد كه خورشيد و ستارگان در طي شبانه روز از شرق به غرب جابه‌جا مي‌شوند. از آنجاييكه صفحه‌ی چرخش مدار زمين حول خورشيد بر استواي زمين منطبق نيست و با آن زاويه‌اي حدود 23.5 درجه مي‌سازد، بنابراين استواي سماوي نيز با دايرة البروج هم صفحه نيست و زاويه‌ی بين آنها 23.5 درجه است. براي ما كه بر روي زمين زندگي مي‌كنيم اين زاويه به عنوان عامل به وجود آمدن فصول، اهميت زيادي دارد.
آغاز تابستان نیمکره شمالی

پس استواي سماوي و دايرة البروج يكديگر را در دو نقطه قطع مي‌كنند كه به آنها نقاط اعتدالين گفته مي‌شود. در حالي كه خورشيد در اول تير (انقلاب تابستاني) و اول دي (انقلاب زمستاني) بيشترين فاصله را از استواي سماوي خواهد داشت. در اول تیر، خورشید دقیقاً از شرق طلوع نمی کند و بیشترین انحراف را به سمت شمال دارد. به عنوان مثال برای کشورمان، در اول تیرماه هنگام طلوع خورشید، این مقدار حدود 30 درجه و هنگام غروب خورشید آغاز تابستان نیمکره شمالیبه همین مقدار از غرب به سمت شمال است. منجمان از چند هزار سال نسبت به این مسائل آگاهی دقیقی داشتند و همین مسئله باعث شد که بسیاری از بناها با جهت گیری خورشید تنظیم شده باشد.
پس از اعتدال بهاري، خورشيد از استواي سماوي به تدريج فاصله مي گيرد و براي ساكنين نيمكره شمالي، روزها بلندتر مي شود. بنابراين خورشيد مدت بيشتري در آسمان قرار دارد. این وضعیت در زمان انقلاب تابستانی به اوج خود می رسد. بنابراین در هنگام ظهر ارتفاع خورشيد در آسمان به بیشترین مقدار خود می رسد و زمين نور و گرماي بيشتري دريافت مي‌كند و تابستان در نيمكره شمالي آغاز می شود. اما در نيمكره جنوبي وضع برعكس است. در اين زمان، تابش خورشيد به اين قسمت از زمين، مايل است و طول روزها كوتاهتر است و در نيمكره جنوبي زمستان است. امسال انقلاب تابستانی نیمکره شمالی در ساعت 14:37:19 سی و یکم خرداد اتفاق افتاد. به همين دليل در اين هفته‌ها كه در ايران روزهاي بسيار گرمي را سپري مي‌كنيم در آفريقاي جنوبي سردترين اوقات سال است.
بازگشت