انجمن نجم شمالمهمترین سوژه های رصدی (غیرمسلح) و رویدادهای نجومی هفته
3 تا 9 مهر1400

خورشید Sun
در این هفته خورشید به آرامی و در مسیر دایره البروج در صورت فلکی سنبله Virgo طی مسیر می کند. حداکثر ارتفاع سماوی خورشید در زمان عبور از نصف النهاری (هنگام اذان ظهر، افق رشت) حدود 51 درجه است.
موقعیت سماوی خورشید در هفته ی جاری
سوژه ها و رویدادهای نجومی هفته (5)

سیاره ی عطارد Mercury
عطارد در این هفته بدلیل موقعیت سماوی نامناسب (کمی جدایی زاویه ای از خورشید، نورانیت کم و ارتفاع کم از افق) قابل رصد نیست. این سیاره در صورت فلکی سنبله Virgo طی مسیر می کند.
سوژه ها و رویدادهای نجومی هفته (5)

سیاره ی زهره Venus
امکان رصد غیرمسلح سیاره ی درخشان زهره از یک ربع ساعت بعد از غروب خورشید در بالای افق جنوب غربی و در ارتفاع حدود 15 درجه وجود دارد. سیاره با 63 درصد سطح روشن به رنگ سفید مایل به زرد درخشان و پرنورتر از هر سیاره یا ستاره ای (با قدر ظاهری حدود -4.2 ) در آسمان شامگاهی جلوه گری می کند. اندازه ی زاویه ای آت حدود 19 ثانیه قوس و در صورت فلکی میزان یا ترازو Libra طی مسیر می کند.
موقعیت سماوی زهره در اواسط هفته یک ربع ساعت بعد از غروب خورشید
سوژه ها و رویدادهای نجومی هفته (5)

نمای نزدیک زهره
سوژه ها و رویدادهای نجومی هفته (5)

سیاره ی مریخ Mars
در این هفته امکان رصد مریخ بدلیل جدایی زاویه ای اندک (نزدیک بودن) به خورشید وجود ندارد. در طول هفته جدایی زاویه ای آن از خورشید رو به کاهش است.
موقعیت سماوی مریخ در این هفته نسبت به خورشید
سوژه ها و رویدادهای نجومی هفته (5)

سوژه ها و رویدادهای نجومی هفته (5)

سیاره ی زحل Saturn
امکان رصد سیاره ی حلقه دار زحل از یک ساعت بعد از غروب خورشید تا پاسی از شب امکانپذیر است. زحل ساعتی بعد از نیمه شب غروب می کند. حداکثر ارتفاع سیاره در زمان عبور از نصف النهاری حدود 33 درجه است. این سیاره نسبتاً پرنور (با قدر ظاهری حدود +0.45) است و به رنگ خرمالویی در آسمان خودنمایی می کند. زحل در این هفته با حرکت قهقرایی و جابجایی بسیارکم و غیرمحسوس با چشم غیرمسلح در زیر دایره البروج در صورت فلکی جدی (بزماهی) Capricornus طی مسیر می کند.
موقعیت سماوی زحل در زمان عبور از نصف النهار سماوی ناظر در هفته ی جاری
سوژه ها و رویدادهای نجومی هفته (5)

نمای نزدیک زحل و چند قمرش
سوژه ها و رویدادهای نجومی هفته (5)

سیاره ی مشتری Jupiter
امکان رصد سیاره ی غول گازی مشتری از نیم ساعت بعد از غروب خورشید تا پاسی از شب امکانپذیر است. مشتری حدود دو و نیم ساعت بعد از نیمه شب غروب می کند حداکثر ارتفاع سیاره در زمان عبور از نصف النهاری 38 درجه است. این سیاره بسیار پرنور (با قدر ظاهری -2.7 ) و به رنگ زرد درخشان در آسمان می درخشد و هر بیننده ای را مجذوب خود می کند. توجّه داشته باشید آن از لحاظ نورانیت بعد از سیاره ی زهره پرنورترین جرم سماوی در آسمان شب است و در میان ستارگان نیز رقیبی ندارد. مشتری در این هفته با حرکت قهقرایی و جابجایی کم و غیرمحسوس با چشم غیرمسلح و در زیر دایره البروج در صورت فلکی جدی (بزماهی) Capricornus طی مسیر می کند.
موقعیت سماوی مشتری در زمان عبور از نصف النهار سماوی ناظر در هفته ی جاری
سوژه ها و رویدادهای نجومی هفته (5)

نمای نزدیک مشتری و چند قمرش
سوژه ها و رویدادهای نجومی هفته (5)

نکته: در این هفته جدایی زاویه ای دو سیاره ی زحل و مشتری از یکدیگر حدود 16 درجه است.

توجّه:
 در شرایط جوّی مساعد، سیارات بر خلاف ستارگان چشمک (سوسو) نمی زند. اگر سیاره ارتفاع کمی از افق داشته باشید یا شرایط جوی نامساعد باشد امکان چشمک زدن آن وجود دارد.
 بدلیل پدیده ی خاموشی جوّی و وجود غبار در افق (در اغلب مواقع) با کاهش ارتفاع سماوی جرم (ستاره یا سیاره) نورانیت آن نیز کم شده و رنگ آن نیز ابتدا به زردی و سپس به قرمزی می گراید.

وقایع نجومی خاص هفته

شنبه 3 مهر هنگام شامگاه تا سحرگاه
چشم انداز زیبای همنشینی ماه با خوشه ی ستاره ای پروین یا هفت خواهران M45 با جدایی زاویه ای حدود 6 درجه و ستاره ی نارنجی رنگ دبران Aldebaran (پرنورترین ستاره صورت فلکی ثور) با جدایی زاویه ای حدود 12 درجه
موقعیت سماوی همنشینی در شامگاه
سوژه ها و رویدادهای نجومی هفته (5)

یکشنبه 4 مهر هنگام شامگاه تا سحرگاه
چشم انداز زیبای همنشینی ماه با خوشه ی ستاره ای پروین یا هفت خواهران M45 با جدایی زاویه ای حدود 11 درجه و ستاره ی نارنجی رنگ دبران Aldebaran (پرنورترین ستاره صورت فلکی ثور) با جدایی زاویه ای حدود 6 درجه
موقعیت سماوی همنشینی در شامگاه
سوژه ها و رویدادهای نجومی هفته (5)

دوشنبه 5 مهر ساعت 01:14
ماه در اوج فاصله ی مدارش از زمین (404640 کیلومتر)
سه شنبه 6 مهر
عبور نزدیک سیارک 2021 RG19 از کنار زمین با حداقل فاصله 2.2 برابر فاصله ی متوسط ماه با زمین (384000 کیلومتر) . اندازه ی این سیارک 37 متر برآورد شده است.
سوژه ها و رویدادهای نجومی هفته (5)

چهارشنبه 7 مهر ساعت 05:27
ماه در حالت تربیع آخر (Last quarter)، درصد سطح روشن ماه 50 درصد
پنج شنبه 8 مهر ساعات بامداد
چشم انداز زیبای همنشینی هلال ماه با دو ستاره ی نسبتاً پرنور پولوکس و کاستور (پرنورترین ستارگان صورت فلکی جوزا Gemini) با جدایی زاویه ای حدود 8 درجه از هر دو ستاره.
موقعیت سماوی همنشینی در ساعات بامداد
سوژه ها و رویدادهای نجومی هفته (5)

جمعه 9 مهر ساعات بامداد
چشم انداز زیبای همنشینی هلال ماه (در صورت فلکی خرچنگ Cancer) با دو ستاره ی نسبتاً پرنور پولوکس و کاستور (پرنورترین ستارگان صورت فلکی جوزا Gemini) جدایی زاویه ای حدود 8 درجه از ستاره ی پولوکس و 11 درجه از ستاره ی کاستور.
موقعیت سماوی همنشینی در ساعات بامداد
سوژه ها و رویدادهای نجومی هفته (5)

در این هفته موقعیت سماوی تلسکوپ فضایی هابل HST برای رصد با چشم غیر مسلح از آسمان رشت مناسب نیست.
زمان، موقعیت سماوی و مشخصات رصد ایستگاه فضایی بین المللی ISS از آسمان رشت
سوژه ها و رویدادهای نجومی هفته (5)

لینک صورت های فلکی سمت الرأسی

لینک اوقات شرعی (طلوع و غروب خورشید و ...) شهرهای کشور

راهنمايي ها:
تعیین جهت های اصلی در محل رصدتان
در محل رصدتان به هنگام اذان ظهر رو به خورشید قرار بگیرید و دست چپ و راست خود را در راستای شانه ها بالا بیاورید. در اين زمان و وضعیت، خورشید در سمت جنوب جای دارد. سايه ي شما سمت شمال، دست چپ سمت شرق و دست راست سمت غرب را نشان خواهند داد.
سوژه ها و رویدادهای نجومی هفته (5)

نصف النهار سماوی ناظر یا مکان Celestial Meridian
خطی یا نیم‌دایره ای فرضی در آسمان که دو نقطه ی شمال و جنوب سماوی و سمت الرأس Zenith (نقطه ی بالای سر ناظر یا راصد) را به هم وصل و آسمان را به دو نیمه ی شرقی و غربی تقسیم می‌کند. اجرام سماوی هنگام گذر از این خط در بیشترین ارتفاع سماوی قرار دارند.
سوژه ها و رویدادهای نجومی هفته (5)

سوژه ها و رویدادهای نجومی هفته (5)

ارتفاع سماوی Altitude
فاصله ی زاویه ای قائم یک جرم سماوی از افق سماوی یا حداقل زاویه ی بین جرم سماوی و خط افق در راستای قائم که بر حسب درجه از صفر تا 90 درجه اندازه گیری می شود. اگر جسم بر خط افق باشد ارتفاع آن صفر و در سمت الرأس (بالای سر راصد) 90+ درجه در نظر گرفته می شود.
سوژه ها و رویدادهای نجومی هفته (5)


نویسنده: داود همتی (عضو هیأت علمی موسسه نجم شمال)
جهت دریافت اطلاعات علمی و رصدی بیشتر و رخدادهای دیگر نجومی عضو موسسه شوید.
پیشنهاد آموزشی:
سوژه ها و رویدادهای نجومی هفته (5)


www.nssri.ir
Telegram: news @najmastronomy
Insta: najme_shomal_rasht
WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/DQTes0cJ4i25TODuHv7zzo
ID: @najmeshomal


نظرات: (0)
ارسال نظر جدید
نام 
ایمیل 
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler

کد:
عکس خوانده نمی شود

کد امنیتی را وارد کنید: