انجمن نجم شمال


معرفی و طبقه بندی ستارگان متغير(بخش اول)
معرفی و طبقه بندی ستارگان متغير(بخش اول) امیر حسن زاده به طور کلی به ستارگانی که به هر دليل درخشندگي شان تغيير می کند، ستارگان متغير گفته می شود. درخشندگی اين ستارگان در دوره های زمانی چند ثانيه تا چند سال بسته به نوع شان تغيير می کند. تغییرات درخشندگی آنها از چند هزارم قدر تا 20 قدر می تواند...
ادامه مطلب نظرات: (0)
طيف امواج الكترومغناطيسي
امواج الکترومغناطيسی از ميدان های الکتريکی و مغناطيسی تشکيل شده اند. عامل اصلی ايجاد اين امواج ذرات باردار شتاب دار است. وقتی ذره ی بارداری شتاب می گيرد بخشی از انرژی خود را به صورت امواج الکترومغناطيسی گسيل می کند. موج های الکترومغناطيسی طيف گسترده ای از نظر طول موج دارند و بر اين اساس به نواحی...
ادامه مطلب نظرات: (0)