صفحه اصلي > نحوه ثبت نام
1. تكميل فرم درخواست عضویت (دانلود فایل زیر)
-form-ozviat.rar [حجم: 197.6 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 31)
2.
واريز حق عضويت های خبری و پژوهشی به شماره حساب 0103046778006 يا شماره كارت 4653-4491-9914-6037 نزد بانك ملي به نام آقاي امير حسن زاده
واريز حق عضويت آموزشی به شماره حساب 0302224195008 يا شماره كارت 9130-7603-9914-6037 نزد بانك ملي به نام آقاي داود همتی نوکنده

3. ارسال فرم و فيش پرداخت حق عضويت به صندوق پستي موسسه يا ارسال فرم و تصویر قبض پرداختي (اسكن قبض) به ايميل موسسه info@nssri.ir
بازگشت