صفحه اصلي > نحوه ثبت نام
1. دانلود و تكميل فرم درخواست عضویت (دانلود فایل زیر)
form-ozviat-97.rar [حجم: 312.75 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 37)

2.
واريز حق عضويت های پژوهشی به شماره حساب 0103046778006 يا شماره كارت 4653-4491-9914-6037 نزد بانك ملي به نام آقاي امير حسن زاده
واريز حق عضويت عادي و آموزشی به شماره حساب 0302224195008 يا شماره كارت 7824-7259-9973-6037 نزد بانك ملي به نام آقاي داود همتی نوکنده

3.
ارسال فرم و فيش پرداخت حق عضويت به صندوق پستي موسسه يا ارسال فرم و تصویر قبض پرداختي (اسكن قبض) به تلگرام يا ايميل موسسه info@nssri.ir
بازگشت