انجمن نجم شمال
مدرّسان موسسه

معرفی مدرّسان موسسه فقط جنبه آشنایی دارد انجام تدریس در زمان حال منوط به داشتن فرصت تدریس و اخذ موافقت مدرّس است. جهت اطلّاع از وضعیت فعلی تدریس توسط اساتید و مربیّان محترم می توانید به صفحه ی دوره های آموزشی مراجعه فرمایید.


پرینت مطلب